CULTURE MAGAZINE

Privatlivspolitik

P

1. Databeskyttelse på et øjeblik

Dataindsamling på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?

Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde operatørens kontaktoplysninger i afsnittet “Oplysninger om den dataansvarlige” i denne privatlivspolitik.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepartsudbydere

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfingadfærd blive evalueret statistisk. Det sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende privatlivspolitik.

2. Hosting

Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder:

All-Inkl

Udbyderen er ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (herefter All-Inkl). Detaljer kan findes i All-Inkl’s privatlivspolitik: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Brugen af All-Inkl er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi har en legitim interesse i at vise vores hjemmeside så pålideligt som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminaludstyr (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Auftragsverarbeitung

Vi har indgået en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af ovennævnte service. Dette er en kontrakt, der er foreskrevet i databeskyttelsesloven, som garanterer, at den kun behandler personoplysningerne for vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne privatlivspolitik.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Note om det ansvarlige organ

Den ansvarlige for databehandlingen på denne hjemmeside er

HYPERMADE
Michael Janke
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach

Telefon: +49 5221 / 8897203
E-Mail: info@hypermade.com

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ikke længere gælder.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR eller art. 9, stk. 2, lit. a i GDPR, for så vidt som særlige kategorier af data behandles i overensstemmelse med art. 9, stk. 1 i GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandlingen også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger i din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), udføres databehandlingen også på grundlag af § 25, stk. 1 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis det er nødvendigt for at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Databehandling kan også udføres på grundlag af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Oplysninger om de relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne privatlivspolitik.

Note om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke kan garanteres i disse lande. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at tage retslige skridt imod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, analysere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dette udtrykkelige samtykke. Du kan bruge denne dataindsamling i mere end en dag. Enhver databehandling, der udføres uden samtykke fra den registrerede, er forbudt.mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA AF GRUNDE, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL FASTLÆGGELSE, UDØVELSE ELLER FORSVAR AF RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller sted for den påståede overtrædelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

RET TIL DATAPORTABILITET

Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun finde sted, hvis det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletning

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandling eksisterer i følgende tilfælde:

  • Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi generelt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller hævde juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for at slette dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine persondata.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små datapakker og beskadiger ikke din enhed. De gemmes på din enhed enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller de automatisk slettes af din webbrowser.

Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på hjemmesider (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradfærd eller til reklameformål.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af nødvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der bruges på denne hjemmeside i denne privatlivspolitik.

Vores hjemmeside bruger samtykke-teknologien fra Real Cookie Banner til at indhente dit samtykke til lagring af bestemte cookies på din enhed eller til brug af bestemte teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (i det følgende benævnt “Real Cookie Banner”).

Real Cookie Banner ist lokal auf unseren Servern installiert, sodass keine Verbindung zu den Servern des Anbieters von Real Cookie Banner hergestellt wird. Real Cookie Banner speichert einen Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, den Real Cookie Banner-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Real Cookie Banner bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.

Matomo

Med dit samtykke bruger vi open source-softwaren Matomo til at analysere og statistisk evaluere brugen af hjemmesiden.

Til dette formål anvendes cookies. De indhentede oplysninger om brugen af hjemmesiden overføres udelukkende til vores servere og sammenfattes i pseudonyme brugsprofiler.

Vi bruger dataene til at analysere brugen af hjemmesiden. De indsamlede data videregives ikke til tredjeparter.

IP-adresserne anonymiseres (IP-maskering), så det ikke er muligt at tildele dem til individuelle brugere, og dataene behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra a i GDPR. Dermed forfølger vi vores legitime interesse i at optimere vores hjemmeside til vores offentlige image.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at slette cookies i din browser eller ændre dine databeskyttelsesindstillinger.

Serverens logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendt styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang
  • Tidspunkt for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vi opbevarer de data, du angiver i kontaktformularen, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller formålet med opbevaringen ikke længere er relevant (f.eks. efter opfyldelse af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle personlige data (navn, forespørgsel) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Plugins og værktøjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside indlejrer videoer fra YouTube-webstedet. Operatøren af siderne er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Overførsel af data til YouTube-partnere er dog ikke nødvendigvis udelukket af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel opretter YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. Dette fortæller YouTube-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfingadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Desuden kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed, når du starter en video, eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube indhente oplysninger om besøgende på dette websted. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre forsøg på svindel.

Efter starten af en YouTube-video kan der udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse på.

Brugen af YouTube sker af hensyn til en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket inkluderer lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube kan findes i deres privatlivspolitik på https://policies.google.com/privacy?hl=da

.

Google Fonts (lokales Hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til standardiseret visning af skrifttyper. Google-skrifttyperne er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

CULTURE MAGAZINE
Samtykkestyringsplatform fra Real Cookie Banner