CULTURE MAGAZINE

Adatvédelmi szabályzat

A

1. Az adatvédelem áttekintése

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az üzemeltető elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat „Az adatkezelőre vonatkozó információk” részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait akkor gyűjtjük, amikor Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek elsősorban technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy biztosítsuk a weboldal hibamentes működését. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak az adatvédelemmel kapcsolatban.

Elemzőeszközök és harmadik féltől származó eszközök

Amikor meglátogatja ezt a weboldalt, a böngészési szokásait statisztikailag kiértékelhetjük. Ez főként úgynevezett elemző programokkal történik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi irányelvekben találhatók.

2. Hosting

Weboldalunk tartalmát a következő szolgáltatónál helyezzük el:

All-Inkl

A szolgáltató az ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (a továbbiakban: All-Inkl). Részletek az All-Inkl adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Az All-Inkl használata a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Megrendelés feldolgozása

A fent említett szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan adatfeldolgozási szerződést (DPA) kötöttünk. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely garantálja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait kizárólag a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR-nak megfelelően kezeli.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi szabályoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik mindez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztüli adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik személyek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

Az adatkezelő, aki ezen a weboldalon az adatfeldolgozásért felelős, a következő

HYPERMADE
Michael Janke
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach

Telefon: +49 5221 / 8897203
E-Mail: info@hypermade.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre azután kerül sor, hogy ezek az okok már nem állnak fenn.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjárólÁltalános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Amennyiben Ön hozzájárult az adatkezeléshez, személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján kezeljük, amennyiben az adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően kezeljük. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozás a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján is történik. Ha Ön hozzájárult a cookie-k tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeljük. Továbbá, az Ön adatait feldolgozzuk, ha ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az adatfeldolgozásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján is sor kerülhet. A vonatkozó jogalapokra vonatkozó információkat minden egyes esetben a jelen adatvédelmi szabályzat következő bekezdései tartalmazzák.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-s adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, elemzik és tartósan tárolják az Ön adatait amerikai szervereken. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben és a direkt marketinggel szemben (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MEGFELELŐ JOGALAPOT EBBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN TALÁLJA. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉSNEK OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKAI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉT, ÉRVÉNYESÍTÉSÉT VAGY VÉDELMÉT SZOLGÁLJA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL KEZELIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A GDPR 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait általánosan használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, helyesbítés és törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Bármikor kapcsolatba léphet velünk, ha további kérdései vannak a személyes adatokkal kapcsolatban.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat idejére joga van kérni, hogy személyes adatai feldolgozását korlátozzuk.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes volt/van, törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását a törlés helyett.
  • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik, egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg még nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” helyett „https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett „sütiket” használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket a cookie-kat az Ön eszközén tárolják, vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet cookie-k), vagy véglegesen (állandó cookie-k). A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

A sütik származhatnak tőlünk (első féltől származó sütik) vagy harmadik fél vállalatoktól (úgynevezett harmadik féltől származó sütik). A harmadik féltől származó sütik lehetővé teszik harmadik fél vállalatok bizonyos szolgáltatásainak integrálását a weboldalakon (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének nélkülük (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói viselkedés elemzésére vagy reklámcélokra használhatók.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, bizonyos, Ön által kért funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes látogatottság mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalapot jelölünk meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges cookie-k tárolásához, hogy szolgáltatásait technikailag hibamentesen és optimalizáltan nyújthassa. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag e hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A weboldalon használt cookie-kat és szolgáltatásokat az adatvédelmi irányelvekben találja.

Weboldalunk a Real Cookie Banner hozzájárulási technológiáját használja, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén való tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt az adatvédelmi előírásoknak megfelelően dokumentálja. Ennek a technológiának a szolgáltatója a devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (a továbbiakban „Real Cookie Banner”).

A Real Cookie Banner helyileg van telepítve a szervereinken, így nem jön létre kapcsolat a Real Cookie Banner szolgáltatójának szervereivel. A Real Cookie Banner egy cookie-t tárol az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulásokat vagy azok visszavonását Önhöz lehessen rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Real Cookie Banner cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező törvényi megőrzési kötelezettségeket ez nem érinti.

A Real Cookie Banner a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulás megszerzésére szolgál. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.

Matomo

Az Ön hozzájárulásával a Matomo nyílt forráskódú szoftvert használjuk a weboldal használatának elemzésére és statisztikai értékelésére.

Erre a célra sütiket használunk. A weboldal használatáról kapott információkat kizárólag a szervereinkre továbbítjuk, és álnevesített használati profilokban foglaljuk össze.

Az adatokat a weboldal használatának elemzésére használjuk. Az összegyűjtött adatokat nem adjuk át harmadik félnek.

Az IP-címek anonimizálásra kerülnek (IP-maszkolás), így nem lehet őket egyéni felhasználókhoz rendelni, és az adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. a) pontja alapján történik. Ezzel jogos érdekünket követjük, hogy weboldalunkat a közvélemény számára optimalizáljuk.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik törlésével a böngészőjében vagy az adatvédelmi beállítások módosításával.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához – a szervernaplófájlokat ebből a célból kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg a tárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének teljesítése után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem érintik.

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes személyes adatot (név, megkeresés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kerül sor, amennyiben az Ön kérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, ha ezt kérték; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja már nem áll fenn (pl. a kérésének feldolgozása után). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényes megőrzési időszakok – nem maradnak érintve.

5. Pluginok és eszközök

YouTube kiterjesztett adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A YouTube-partnereknek történő adattovábbítást azonban nem feltétlenül zárja ki a kiterjesztett adatvédelmi mód. A YouTube például kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával, függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez közli a YouTube szerverrel, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön szörfözési viselkedését közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

Ezen túlmenően a YouTube a videó elindítása után különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén, vagy hasonló felismerési technológiákat használhat (pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információkat szerezhet a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videós statisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarát szolgáltatás javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják fel.

A YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelemmel kapcsolatos további információk az adatvédelmi szabályzatban találhatók a következő címen https://policies.google.com/privacy?hl=hu

.

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett Google betűtípusokat használja a betűtípusok szabványosított megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google betűtípusokkal kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/fonts/faq oldalon, valamint a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

.

CULTURE MAGAZINE
Hozzájáruláskezelési Platform a Real Cookie Bannertől