CULTURE MAGAZINE

Privacybeleid

P

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze site?

De verwerking van gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder zijn te vinden in het gedeelte ‘Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking’ van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld de gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze computersystemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of paginaviewtijd). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website bezoekt.Hoe verzamelen wij uw gegevens? Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze computersystemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of paginaviewtijd). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website bezoekt.

Per cosa utilizziamo i vostri dati?

Alcuni dati vengono raccolti per garantire che il sito web venga fornito senza errori. Altri dati possono essere utilizzati per analizzare il comportamento degli utenti.

Welke rechten heb je op je gegevens?Welke rechten heb je op je gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting

De inhoud van onze website wordt gehost door de volgende provider:

All-Inkl

De aanbieder is ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl genoemd). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze website zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. Indien toestemming is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat garandeert dat de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel deze gegevens worden verzameld.

We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De beheerder van deze website is

HYPERMADE
Michael Janke
c/o Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach

Telefoon: +49 5221 / 8897203
E-Mail: info@hypermade.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica che, da sola o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (ad esempio, nomi, indirizzi e-mail, ecc.).

Houdbaarheid

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer geldig is. In het geval van een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering of intrekking van toestemming voor gegevensverwerking, worden uw gegevens verwijderd, tenzij er andere wettelijk toegestane redenen zijn om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer geldig zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens in de zin van Art. 9 para. 1 GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt gegevensverwerking ook plaats op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als je toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op je eindapparaat (bijvoorbeeld door middel van fingerprinting van het apparaat), vindt gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25 para. 1 GDPR. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij deze op basis van § 6 para. 1 lit. b GDPR. We verwerken uw gegevens ook als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag voor elk individueel geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan veiligheidsinstanties te verstrekken zonder dat u als betrokkene gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijv. de geheime diensten) uw gegevens verwerken, analyseren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bepaalde gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

OF DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F VAN DE GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING WORDT UITEENGEZET IN DIT PRIVACYBELEID. IN GEVAL VAN BEZWAAR ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS IN KWESTIE NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ HET BESTAAN KUNNEN AANTONEN VAN DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DAT DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING IN GEVAL VAN BEZWAAR ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, werken of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan u of aan derden te laten verstrekken. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere gegevensbeheerder, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, en indien nodig het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om deze te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van wettelijke rechten, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als je een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen prevaleren, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

4.Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine pakketjes gegevens en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derde partijen maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven binnen de websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor betalingsverwerking).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat sommige functies van de website zonder deze cookies niet zouden kunnen werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het bekijken van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door de gebruiker gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies die nodig zijn voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor de opslag van vergelijkbare cookies en herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Om te weten te komen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, verwijzen wij u naar dit privacybeleid.

Real Cookie Banner

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie Real Cookie Banner om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (hierna te noemen “Real Cookie Banner”).

Real Cookie Banner wordt lokaal op onze servers geïnstalleerd, zodat er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de Real Cookie Banner-provider. Real Cookie Banner slaat een cookie op in uw browser voor het verlenen of intrekken van toestemming. Gegevens die op deze manier zijn verzameld, worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen, totdat u het Real Cookie Banner cookie zelf verwijdert of totdat het doel van de gegevensopslag niet langer geldig is. De wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Real Cookie Banner wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis is art. 6 par. 1 letter c GDPR.

Matomo

Met uw toestemming gebruiken we de open source software Matomo om het gebruik van de website statistisch te analyseren en te evalueren.

Hiervoor worden cookies gebruikt. De verkregen informatie over het gebruik van de website wordt uitsluitend naar onze servers doorgestuurd en samengevat in pseudonieme gebruiksprofielen.

De gegevens worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

IP-adressen worden geanonimiseerd (IP-masking) zodat het niet mogelijk is om ze toe te schrijven aan individuele gebruikers en de gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR. Op deze manier streven we ons legitieme belang na om onze website te optimaliseren voor ons publieke imago.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door cookies in uw browser te verwijderen of door uw instellingen voor gegevensbescherming te wijzigen.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referentie URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens zijn niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in het geval van latere vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier hebt verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor bewaring intrekt of het doel van bewaring ophoudt te bestaan (bijvoorbeeld nadat u aan uw verzoek hebt voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt om uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen toestuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer geldig is (bijv. na verwerking van uw verzoek). De dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video’s van de YouTube-website. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in een uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens naar partners van YouTube is echter niet per definitie uitgesloten van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld een verbinding met het DoubleClick-netwerk van Google, onafhankelijk van het bekijken van een video.

Zodra je een YouTube-video op deze site start, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Deze vertelt de YouTube-servers welke pagina’s je hebt bezocht. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, geef je YouTube toestemming om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies opslaan op het eindapparaat van de gebruiker na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. de vingerafdruk van het apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Na het starten van een YouTube-video kunnen verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in de eindapparatuur van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube, kun je het privacybeleid raadplegen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Fonts (hostlocale)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

.

CULTURE MAGAZINE
Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner